Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus

Colorful Estonian Wooden Dolls At market

Hind 1250 €

Õppe kogumaht:

  200 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorse töö 150 ak.tundi ja iseseisva töö osakaal 50 tundi

Majandustegevusteade 214280

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 17.07.2020.a käskkirjaga number nr 1.1-3 / 20/175

Õppekavarühm: Keeleõpe

Õppekeel: vene

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Koolituse lõpuks on õppija motiveeritud ja omandanud vajalikku keeleoskust eesti keelt
A2-taseme eksami sooritamiseks

Sihtgrupp

Täiskasvanud, kelle keeleoskuse taseme järgi A2-tasemele ja kes soovivad jätkata eesti keele õppimist.

Õppejõud

Jelena Walz , fololoog, eesti keele õpetaja, suure kogemusega, kõrgema haridus

Jelena Feklistova , fololoog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis, suure kogemusega, magister

Õpingute alustamise tingimused 

 

Õppija esitab A2 taseme tunnistuse. Selle puudumisel sooritab ta koolitusifirmasisese keeleoskuse määramise testi tasemele A2. Kooli test koosneb kirjalikust testist, mille abil kontrollitakse kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, ning vestlusest õpetajaga, mille abil kontrollitakse rääkimisoskust. Test sooritatakse paberkandjal. Kuulamisülesannet kuulatakse arvutist või loeb selle ette testija. Ülesanded on koostatud koolitusfirma õpetaja poolt

Õppekava

Kirjutamine

Koostab nõuetekohaselt isiklikke ja poolametlikke kirju ja e -kirju, teateid, kuulutusi, CV'd, avaldusi, motivatsioonikirju, soovituskirju

Kuulamine

Saab aru põhilisest infost igapäevaelu teemadel (töö, kool, vaba aeg, teenindus jne).
⦁ Mõistab kuuldud jutu, uudise, filmi, video, tele- või raadiosaate põhisisu kui teema on tuttav, kõneldakse kirjakeeles, sõnadel otsene tähendus ja hääldus on selge.

Lugemine

Saab aru tekstist, mis põhineb näiteks esinevatest või õppija tööga seotud igapäevaeluga seotud sõnadest.

Rääkimine

Räägib ettevalmistuseta endast, oma perest, igapäevaelust ja tööstust, plaanidest ja kavatsustest, kirjeldab mõnda oma elu sündmust.
⦁ Küsib ja edastab infot vestluskaardi põhjal (sellisel nagu B1 eksamil).
⦁ Avaldab ja põhjendab oma arvamust ja teeb ettepanekuid õpitud teemade programmis.

Õppekava

Kursuse teemad

1. Minu pere; 2. Kodu; 3. Töö; 4. Haridus; 5. Loodua ja ilm; 6.Vaba aeg; 7. Teeenindus; 8. Toit; 9. Liikmine linnas; 10. Tervis; 11. Sisseostud; 11. Eesti ühiskond ja kultuur; 12. Inimsuhted;

Grammatika

Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
⦁ Asesõna. Isikulised, enesekohased, hyv, omastavad, siduvad, umbmäärased asesõnad ja nende põhivormid (Omastav, Osastav, Alaleütlev, Alalütlev, Alaltütlev, Kaasaütlev, Ilmaütlev).
⦁ Omadussõna. Ühildumine nimisõnaga, -ni, -na, -ta, -ga reegel. Omadussõna võrdlusastmed. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
⦁ Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine.
⦁ Tegusõna. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv
kõneviis. Tegevusnimed, ühendtegusõnad. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
⦁ Muutumatud sõnad. Kaassõnad. Sidesõnad. Määrsõnad. Määrsõnade võrdlusastmed.
⦁ Küsisõnad.

Sõnavara

Töö sõnaraamatutega. Sõnavara vastavalt teemale. Audio materjal. Töö audio / video failidega.

Kõne

Audio / video materjalide kuulamine / vaatamine, dialoogid, ümberjutustamine, jutustamine piltide järgi, teksti ettelugemine, rollimängud, hääldus, töö õppematerjalidega, suhtlemise rühmad.

Õppemeetod

1) aktiivõppemeetodid: rollimängud, lauamängud, sõnamängud, mosaiiklugemine, ristsõnade lahendamine ja koostamine, veebipõhised mälumängud (nt. Kahoot.it), videote vaatamine ja analüat tempine, plakite.
2) traditsioonilised meetodid: frontaalne töö, lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja
3) tõlkeharjutused, paaristöö, iseseisev töö tunnis ja kodus.

Iseseisev töö

sisaldab kirjalikke töid, õppetükkide sõnade harjutamist, ülesannete sooritamist platvormis keeletee.ee, https://keeleweb2.ut.ee/ ja https://learningapps.org. Samuti innustatakse õppijaid vaatama eestikeelseid telesaateid, eriti uudiseid.