Juhiabi kursused

Koolituse maht: 204 akadeemilist tundi koos auditoorse ja praktilise tööga 204 akadeemilist tundi Grupis kuni 8 inimest Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade 214280 Tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik koolituse maksumusest 20% tagastada Koolituspäevad: Esmaspäev, Kolmapäev, neljapäeval
Registreerumine sellele kursusele on lõppenud
Juhiabi kursused

Time & Location

17. aug 2020 09:30 – 06. jaan 2021 12:45
BTEharidus, Peterburi tee 50a, 11415 Tallinn, Eesti

About the Event

Koolituse eesmärk

Kursuse läbimise tulemusena tunneb üliõpilane raamatupidamist, tööõigust ja bürootööd reguleerivate seaduste ja määruste põhinõudeid Eestis, mõistab raamatupidamise korraldamise põhimõtteid, tunneb korda ja  maksustamise põhinõuded Eestis,  tunneb seaduste ja määruste põhinõudeid  äridokumentide vormistamisele ja dokumentide arhiveerimisele. Teab, kuidas töötada 1C raamatupidamistarkvaraga.

Sihtrühm

​ Kursus on mõeldud neile, kes soovivad omandada igakülgseid teadmisi, mis on vajalikud mikro  ja väikeettevõtlus Eestis, raamatupidamise meister  raamatupidamine, personaliarvestuse ja organisatsiooni alused  personalitöö ja  kontoritöö,  ja hakkab õppima  algusest. Kursus sobib ka neile  kes pole pikka aega oma erialal töötanud

Õpitulemused

Kursuse lõpus õpilane:

  • mõistab raamatupidamise korraldamise põhimõtet;
  • teab, kuidas vormistada raamatupidamisdokumente;
  • teab, kuidas koostada kuu- ja aastamajandusaruandeid ning arvutusi;
  • teab, kuidas koostada maksudeklaratsioone;
  • tunneb maksustamise ja tööõiguse aluseid;
  • oskab dokumente vormistada  personali dokumendid;
  • teab, kuidas koostada äridokumentatsiooni, korraldada ja juhtida ettevõtte kontoritööd.

Kursuse juhendajad

Jelena Postnikova , personaliarvestuse osakonna juhataja, keskeriharidus, mitmeaastane töökogemus;​

Marina Simkhes-Kazakova , haridus: kõrgharidus; Töökogemus: jurist, žürii esimees, suurte kogemustega

Galina Klein , Haridus: kõrgem (raamatupidamine); Kogemus: aastatepikkune töökogemus pearaamatupidajana

Jelena Sekushina, kõrgharidus, suur töökogemus pearaamatupidajana ja  finantsjuht

Valentina Denisenko , haridus: kõrgharidus (raamatupidamine); Kogemus: aastatepikkune töökogemus pearaamatupidajana

Treeningprogramm

  I osa RAAMATUPIDAMINE (92  akad. h)​ 1. Raamatupidamise korraldus

1. Eesmärkide ja eesmärkide määratlemine. Arvestusmeetodite määratlemine ja analüüs 2. Kontoplaani väljatöötamine ja koostamine. Kontoplaani süsteem. Kontoplaani struktuur. Aktiivsed ja passiivsed kontod. Deebet- ja krediidikontseptsioon. Sünteetilised ja analüütilised kontod. Bilanss ja bilansivälised kontod. Alamkonto kontseptsioon

3. Raamatupidamise seaduse nõuded. raamatupidamisarvestus raamatupidamise korraldamiseks 4. Eesti raamatupidamisteenistuse juhend

2. Äritehingute raamatupidamine vastavalt RTJ nõuetele (Raamatupidamisteenistuse juhend)

1. Tarnijate ja ostjatega arvelduste arvestus - ostjate arvelduste arvestus

- tarnijatega arvelduste arvestus 2. Kulude ja tulude arvestus Kulude ja tulude klassifikaator.

Finantstulemuste kujunemine. Finantstulemuste analüüs. Kulude optimeerimine.

3. Sularaha arvestus - raha ja kassadokumendid

- sularahatehingute arvestus - rahaliste vahendite arvestus ettevõtte arvelduskontol. Maksed pangakaartidega 4. Arvelduste arvestus töötajatega väljastatud majandusavansi pealt

- aruandekohustuslike summade väljastamise tingimused - majanduslike ettemaksete arveldamine töötajaga - sõiduraha ja töökoha hüvitamine 5. Põhivara arvestus - materiaalne põhivara - immateriaalne põhivara - investeeringud kinnisvarasse - 4 tekkepõhist meetodit  amortisatsioon 6.Laenu- ja liisinguarvestus -Kapitali liisingu arvestus -Kasutusrendi arvestus 7.Varude arvestus -Varu liigid -Soetusmaksumuse arvestus -Vabastatud varude arvestus -Kaupade arvestuse omadused hulgi- ja jaemüügis -Valmistoodangu maksumuse arvestus -varude inventuur

3. Käibemaksuseadus - maksustatavad tehingud - maksukohustuslaseks registreerimine - maksustatava käibe maksimumsumma - registreerimise kord

4. Tulumaksuseadus - tulumaks residendist füüsiliselt isikult - tulumaks füüsiliselt isikult. ja seaduslik. mitteresidendist isikud - tulumaksu tasumise erijuhud

5. Sotsiaalmaksu seadus

6 Töötusõigus ja pensionikindlustusseadus

7. Kapitaliarvestus ja majandusaasta aruanne

1. Aktsiaarvestus

- muudatused põhikapitalis - aktsiad ja väärtpaberid - dividendid 2. Majandusaasta aruanne - majandusaasta aruande koostamise üldpõhimõtted - majandusaasta aruandes teabe esitamise nõuded - majandusaasta aruande lisad

-bilansi ja aruannete skeem

  II osa Raamatupidamistarkvara 1C: Raamatupidamine 8.3   (20 akadeemilist tundi) 

1. Programmi kohta  1C: Raamatupidamine 8.3

- operatsioonisüsteem

- töötaja menüü  aken  programmid

- võimalused, funktsioonid, toimingud, dokumendid, arvutused ja aruandlus  1C: Raamatupidamine 8.3

2. Programmi tööks ettevalmistamine

- andmete kontrollimine ja kustutamine

- konstantide sisestamine programmi 1C: Raamatupidamine 8.3

- kataloogide sisestamine

3. Dokumentide sisestamine  : Raamatupidamine 8.3

3.1. Tarnija arvete sisestamine

- kulude sisestamine

- dokumentide sisestamine  põhivara soetamine

- dokumentide sisestamine varude ostmiseks

- programmi sisenemine  arved  ettemaksu eest

3.2. Kliendiarvete sisestamine

- ostjale arve esitamine

- kreeditarve väljastamine

- ettemaksuarvete esitamine

3.3. Arvelduste sisestamine vastutavate isikutega

- kuludokumentide arvestus

- töölähetuste arvelduste arvestus

3.4. Välisvaluutatehingute ja kursivahede arvestus

3.5. Sularaha ja pangatehingute sisestamine

- krediidikviitungi sisestamine

- kululehe sisestamine

-panga väljatrüki sisestamine

-tehingute sisestamine välisvaluutas

3.6.Palkade arvestamine ja maksmine programmis  : Raamatupidamine 8.3

4. Muu dokumentatsiooni ja teabe sisestamine

- laenude ja liisingu arvestus

-maksude arvestus ja erisoodustuste kehtestamine

- sissemakse põhikapitali ja väljamaksed omakapitalist

- dividendide ja muude väljamaksete arvestamine ja väljamaksmine omakapitalist

5. Aruandlus raamatupidamistarkvaras 1C: Raamatupidamine 8.3

- moodustamine  praegune  aruandlus: põhivara ja laoseisu kaardid, võlad tarnijatele, nõuded klientidele jne.

- igakuiste aruannete koostamine

- arvutuste aruandlus  töölised

- inventar

- tähtede moodustamine

6. Kollektsioon  andmed jaoks  aasta raport

  III osa Personaliarvestuse korraldus (44  akad. tund) 

Õpetajad:

1. Personaliarvestuse ja tööplaneerimise korraldamine

Personaliarvestuse alused.  Personaliarvestuse registreerimist ja säilitamist reguleerivad õigusaktid

Personalistruktuuri loomine

Personaliosakonna töö planeerimine

Töötajate koolituse korraldamine

Puuduste tuvastamine personaliosakonna töös

2.Raamatupidamine ja personali valik

Personaliotsingu ressursid

Personaliotsingu ja -valiku protsess

Intervjuu kandidaatidega. Küsimustikud ja testid

Andmebaas. Personaliarvestuse korraldamine. Raamatupidamisdokumendid. Kaardifail

3. Töösuhete registreerimine

Ametikirjelduse koostamine

Sisemiselt organisatsiooni ettekirjutus. Eesmärk ja sisu

Ohutusjuhised

Töötajate andmed. Tööandja andmed.

Lepingu aeg. Katseaeg.  Töötaja kohustused.

Tööandja kohustused

Tööaeg ja puhkeajad. Töötunnid.

Tööaeg vastavalt tööseadusele  leping.

Vahetustega töö. Töö öösel. Töö pühade ajal. Ületunnitöö

4. Puhkuse tüübid

Invaliidsustunnistus.  Vastutus ja nõuded varalise vastutuse lepingule.

Varalise vastutuse objekt. Auhind

Töölepingu muutmine ja töölepingu lõpetamine.

Töölepingu muutmise kord.

töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel.

Töölepingu lõpetamine tööandja algatusel.

Töölepingu lõpetamine töötaja algatusel

5. Juhtumite arutamise järjekord tööinspektsioonis

Levinumad probleemid ja konfliktide põhjused

  IV  Osa sekretäri-juhiabi kursusest  (48 akad. tundi) 

I osa Kontoritöö (20 akadeemilist tundi) 

1. Ettevõtte dokumendivoo korraldamine 

Paberkandjal ja elektroonilisel kujul dokumentatsiooni koostamise ja vormistamise nõuded Õigusaktid ja standardid 

Erineva dokumentatsiooni vormistamise reeglite väljatöötamine: dokumentide loetelu, juhised kontoritööks Elektrooniline dokumentatsioon 

Praktiline töö: dokumentide nimekirja koostamine  

2. Ärikirja koostamine 

Dokumentide liigid ja struktuur 

Nõuded erinevat tüüpi dokumentatsiooni, ettepanekute, korralduste, pretensioonide, päringute jms sisule ja kujundusele "Kuldreegel"  ärikirjade kirjutamine 

Reguleerimistehnika. 

Tehnikad positiivse mulje loomiseks 

Teabesõnumid ja süüdimõistvad kirjad, meeldetuletuskirjad, memo, ametlik teave, vastused kaebustele 

Praktiline töö: ärikirjade kirjutamine  

3. Dokumentide arhiivi koostamine 

Arhiivi korrastamise kord. 

Seadusandlus, standardid, põhimõtted 

Paberdokumentide või dokumentide arhiveerimine elektrooniliselt 

Turvaplaan, arhiveerimise retsept 

Arhiivis olevate dokumentide sisureeglite väljatöötamine, säilitamise turvalisuse tagamine 

Dokumentide üleandmine arhiivi 

Muudatused ja täiendused dokumentide loetelus, arhiividokumentide pidamine 

Arhivaalide hävitamine ja hävitamise viisid 

Praktiline töö: erinevate arhiveerimismeetodite ja -vahendite kasutamine​ 

4. Organisatsiooniline suhtlus ettevõttes (8 akadeemilist tundi) 

Ettevõtte sekretäri roll as  haldusassistent 

Sekretäri ametialased ja isikuomadused 

Ärisuhete eetika ja psühholoogia 

Sekretäri kuvand, ärinaise sekretär  

Juht, tema juhtimisstiil ja sekretär 

Ärieetika ja sotsiaalne vastutus 

Suhtlemine süsteemis "juht - alluv". 

Suhtlemine süsteemis "kolleeg – kolleeg" (teenindushorisontaalne) 

Käitumise ja otsustamise psühholoogilised aspektid  kollektiivsed probleemid, konfliktiolukordade ületamine  igapäevane töö. 

Organisatsioonikultuur  

sekretär  kuidas   osa  organisatsioonikultuur 

Sekretäri roll soodsa kliima hoidmisel meeskonnas

5. Klienditeeninduse alused (8 akadeemilist tundi) 

Klientidega suhtlemise psühholoogia 

Tõhus ärisuhtlus 

Inimeste psühholoogilised tüübid 

Suhtlemine kolmandate isikute esindajatega

Suhtlemine "raskete" inimestega "

  Suhtlemine "kaebuse esitajaga" 

Suhtlemine "vaikijatega" 

Suhtlemine ülisoodsa inimesega 

Külastajate vastuvõtu korraldamine 

Telefonivestlus 

Konfliktlik käitumine

6. Isikuandmete kaitse kontseptsioon (4 akadeemilist tundi) 

Isikuandmete kaitse seadus 

Põhimõisted ja põhimõtted 

Isikuandmete kaitse ametnik 

Isikuandmete töötlemise seaduslikkus ja töötaja või kliendi nõusolek 

Erinevat tüüpi andmete töötlemine 

Töötaja või kliendi õigused esitada isikuandmeid 

Õigus kahju hüvitamisele 

Andmekaitseametniku või andmetöötleja vastutus

 

Share This Event