Inglise keele B2-taseme täiendkoolitus

London Tower Bridge with flag of England

Hind 1200 €

Õppe kogumaht:

180 akadeemilist tundi neist auditoorse ja praktilise töö 120 akadeemilist tundi ja iseseisevtöö 60 akad.tund

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Keeleõpe

Õppekeel: vene

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Vahepeal pole selle pärast vaja muretseda. ”

Eesmärk

Koolituse lõpuks on õppija motiveeritud ja omandanud vajalikku keeleoskust eesti keelt
B1-taseme eksami sooritamiseks

Vahepeal pole selle pärast vaja muretseda. ”

Sihtgrupp

Täiskasvanud, kelle keeleoskuse taset B1-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist.

Õpiväljundid

Kirjutamine

Koostab nõuetekohaselt isiklikke ja poolametlikke kirju ja e -kirju, teateid, kuulutusi, CV'd, avaldusi, motivatsioonikirju, soovituskirju

Kuulamine

Saab aru põhilisest infost igapäevaelu teemadel (töö, kool, vaba aeg, teenindus jne).
⦁ Mõistab kuuldud jutu, uudise, filmi, video, tele- või raadiosaate põhisisu kui teema on tuttav, kõneldakse kirjakeeles, sõnadel otsene tähendus ja hääldus on selge.

Lugemine

Saab aru tekstist, mis põhineb näiteks esinevatest või õppija tööga seotud igapäevaeluga seotud sõnadest.

Rääkimine

Räägib ettevalmistuseta endast, oma perest, igapäevaelust ja tööstust, plaanidest ja kavatsustest, kirjeldab mõnda oma elu sündmust.
⦁ Küsib ja edastab infot vestluskaardi põhjal (sellisel nagu B1 eksamil).
⦁ Avaldab ja põhjendab oma arvamust ja teeb ettepanekuid õpitud teemade programmis.

Kursuse õppejõud:

Vera Garousova, filooloog, inglise keele õpetaja

Viktoria Menshova, filooloog, inglise keele õpetaja

Õppikud:

Cutting Edge 3. väljaande ülemise ja keskmise töövihik (JCCarr, F.Eales. Pearson 2013)
Sp.Out = Speak Out 2. väljaande ülemise astme õpilase raamat (F.Eales, S.Oakes. Pearson 2013

Kõrgema astme üliõpilaste raamat 3. väljaanne (S. Cunningham, P. Moore, J. Bygrave. Pearson 2013)

 

Kursuse hind sisaldab õppematerjallid

Treeningprogramm 

Kursuse teemad

1. Isikuandmed (minu olevik, minevik, tunded, mis mind naerma/kurvaks/vihaseks ajab jne) 2.  Kodu, perekond, vahetu keskkond (isiklikud omadused, suhted,  kontaktid,  meeled) 

3. Igapäevaelu (intsidendid, olmeprobleemid ja nende lahendused, kodutööd, ühiskond)

4. Vaba aeg (pressi,   hobid, halvad harjumused, avalike kohtade külastamine).  5. Reisimine (reisi planeerimine, meeldejäävad kohad, reisiprobleemid)  6. Suhtlemine teiste inimestega (pidu, kohting, ärikohtumine jne)  7. Tervis ja hügieen (tervislik seisund, terviseseisundi kirjeldus, kaebused, ravimid, vestlus arstiga) 8. Haridus (eriala valik, õppeasutus ja motivatsioon, saavutused, leiutised, avastused, õppeprogrammid) 9. Ostureis (brändid, valik, eeliste võrdlus ja kirjeldus, ostud, pakkumine ja nõudlus)  10. Söök ja jook (tervislik toit, rahvusköök, joogid)  

Grammatika

olevikuvormid (arvustus); Minevikuvormid (arvustus);  Abitegusõnade kasutamine; Lihtminevik; Past Continuous; Past Perfect; Past Perfect Continuous;  harjunud / tahaks / harjuma; Praegused modaalid; viisakad nõudmised; 

Tuleviku vormid; keerukamad küsimuste vormid; Passiivne vs aktiivne; Present Perfect Simple; Present Perfect Continuous;  Täiuslikud ajavormid (konsolideerimine); Varasemad modaalid; Spekulatsiooni modaalid (võib olla / võiks olla / peaks olema); gerundide ja infinitiivide kasutamine

Sõnavara

Sõnavara kursuse teemadel. Sõnaraamatutega töötamine. Uue sõnavara tutvustamine läbi kuulamise. Audiotekstis uue sõnavara äratundmine, teiste inimeste arvamuste kuulamine ja arutamine

Kõne

Tunded (kohmedad, lõbusad, rahulolematud jne); majanduslik kindlustatus, unepuudus, mittekonformistiks olemine jne. ambitsioonikas, ebaküps, isekas jne. ; usaldada, rääkida tõtt, usaldada sb-d jne. ; tunnevad end ohustatuna, jälestavad üksteist, kukuvad välja jne. fraasid sõnaga "saada" (saada edasi, edasi minna, takerduda jne); lukustada end välja, kinni jääda, ümber kukkuda jne; kohtu alla anda, välja saata, pettus jne; vaesus, narkootikumide kuritarvitamine, koduvägivald jne. pealkirjade keele mõistmine;  väikesed valged valed, olge tõega säästlikud, võtke näpuotsatäie soolaga jne. ; kerimine, juhtmega ühendamine, pidev tilkumine jne. emotsionaalne intelligentsus, eriline intelligentsus, loovus jne; mõistusega fraasid (speak your mind, never mind, have sth in your mind jne. raha koguma, armee alistamine, rekordi püstitamine jne.

fraasid esimesega; hinna ja kvaliteedi suhe, kõrgetasemeline, ajatu jne. ; CCTV kaamerad, privaatsuse rikkumine, monitor, logi jne; bännerreklaamid, plakatid, reklaamid jne.

 

  kaup, salakaubavedu, stimulant jne.

 

  kodupruul, destilleeritud, teravili, agaav jne.

Õppemeetod

Heli- ja videomaterjalide kuulamine ja vaatamine. Arutelu ja ümberjutustamine

Tekstide lugemine ja ümbersõnastamine.  Viktoriin. Loo koostamine. Töötage paaris ja minirühmades

Dialoogide kuulamine uute kõnemudelite kasutuselevõtuga. Kõnemallide tutvustamine. Dokumentaalvideote, intervjuude vaatamine ja arutlemine. Statistika lugemine ja kriitiline analüüs (töö paaris / minirühmas).  Eeldus. lugemine,  uudistejuppide arutelu. Arvatuste kontrollimine pärast kuulamist. Funktsionaalne rollimäng. Viktoriin. Ajurünnak (paaristöö) ja väitlus (rühmas). Võtmefraaside tutvustamine kuulamise rollimängu kaudu (virtuaalne linnatuur)

Iseseisev töö

Cutting Edge 3. väljaanne Upper-intermediate Workbook.

Harjutused uue kinnistamiseks  materjalist

harjutus uue leksikaalse materjali koondamiseks

harjutused uue grammatilise materjali kinnistamiseks 

Tekstide lugemine ja kuulamine. Ristsõnade täitmine.Esitlused, esseed, parafraasid

miniuuringud