Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus

Depositphotos_244213204_ds.jpg

Hind 1250 €

Õppe kogumaht:

  200 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorse töö 160 ak.tundi ja iseseisva töö osakaal 40 tundi

Majandustegevusteade 214280

Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba - 1.1-3 / 19/181

Õppekavarühm:   Keeleõpe

Õppekeel: vene

Rühm kuni 8 inim

Pärast eraisiku maksudeklaratsiooni esitamist on võimalik saada 20% kursuse tasust .

 

Koolituse eesmärk

Valmistage õpilased ette A2 kategooria eesti keele eksamiks

 

Sihtrühm

Täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õppimist või jätkata selle omandamist keeleoskuse tasemel, mis võimaldab neil toime tulla kõige sagedamini korduvate igapäevaste olukordadega.

Õpitulemused

Kursuse lõpus üliõpilane:

  • mõistab selgelt ja aeglaselt öeldud fraase ja lauseid, mis on seotud oluliste eluvaldkondadega (näiteks teave perekonna, ostude, kodulinna, töö kohta);

  • mõistab prognoositavaid, lihtsaid ja selgeid väiteid ja juhiseid ning lühikeste, selgelt esitatud tekstide olemust;

  • mõistab lühikesi tekste, mis sisaldavad sageli kasutatavaid sõnu, lühikesi isiklikke kirju, lihtsaid igapäevaseid juhiseid ning märke ja kuulutusi avalikes kohtades;

  • teab, kuidas suhelda lihtsates igapäevastes olukordades, kui vestlus koosneb lihtsast ja otsesest teabevahetusest tuttaval teemal (näiteks töö ja puhkus);

  • kirjutab igapäevaeluga seotud lühisõnumeid, väga lihtsaid isiklikke kirju, täidab lihtsaid isiklikke andmeid nõudvaid vorme.

 

Õpetaja

Elena Feklistova, filoloog, mitte-eesti kooli eesti keele õpetaja, suure töökogemusega

Elena Walz, filoloog ja eesti keele kui võõrkeele lingvist. Omab kogemusi eesti keele õpetamisel alates 2006. aastast, kogemusi täiskasvanute kursustel, ettevalmistuseks eksamiteks A2, B1, B2 kategoorias.

A2-kategooria keeleoskuse nõuded

Eesti keele oskus A2-kategoorias, nagu on kirjeldatud Euroopa keeleõppe raamdokumendis, järgmised teadmised ja oskused:

Kirjutamine

Oskab kirjutada lihtsamaid fraase ja lauseid, ühendades neid lihtsate side sõnadega nagu „ja”, „aga” ning „sest”

Kuulamine

Mõistab selget ja aeglast seotud kõnet. Mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase jm väljendeid, mis seos tuvad esma tähtsate eluvaldkondadega (nt algeline isik- ja pere teave, sisseostud, kodukoht, töö)

Lugemine

Mõistab lühikesi lihtsaid tekste tuttavatel teemadel, kui teksti keele kasutus sarnaneb tema igapäevaelus või -töös sageli ettetulevaga. Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasuta tavaid ja rah vus vahelise levikuga sõnu

Rääkimine

Oskab lihtsal viisil kirjeldada ja tutvustada inimesi, elu- ja töötingimusi ning igapäevatoiminguid, sõnastada, mis meeldib, mis mitte jne; tekst moodustub lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraasidest ja -lausetest

Kursus koosneb 40 õppepäevast, iga õppepäeva kestab 4 akadeemilist tundi

Iga õppepäev sisaldab:

• Läbitud materjali kordamist

• Uut kursuse teemat ja vastavat grammatikat

• Vastavat sõnavara. Tööd elektrooniliste sõnaraamatutega

• Praktikat, dialoogid

• Iseseisvat tööd

Õppekava

Kursuse teemad

1. Isiklikud andmed; 2. Keel; 3. Ilm; 4. Kodu, perekond, lähikond (sõbrad, kolleegid, naabrid); 5. Igapäevane elu; 6. Vaba aeg ja hobid; 7. Reisid; 8. Suhtlemine eri inimestega; 9. Tervis ja hügieen; 10. Haridus; 11. Poeskäik; 12. Söögid ja joogid; 13. Meeldejäävad kohad.

Grammatika

Asesõnad ainsuses ja mitmuses. Käänded. Nimisõnad. Nimisõnad ainsuses ja mitmuses. Morfoloogia. Loendatud ja loendamatud nimisõnad. Nimisõnade käänamine. Omadussõnad ja võrdlusastmed. Ülivõrre. Arvsõnad. Tegusõnad. Olevik ja mineviku vormid. Ma-, Da- infinitiiv. Tegusõna. Kaudne kõneviis. -V, -TUD, -TAV kesksõnad. Eitav kõneviis. Sidesõnad. Hüüdsõnad. Eessõnad ja kaassõnad.

Sõnavara

Töö sõnaraamatutega. Sõnavara vastavalt teemale. Audio materjal. Töö audio / video failidega.

Kõne

Audio / video materjalide kuulamine / vaatamine, dialoogid, ümberjutustamine, jutustamine piltide järgi, teksti ettelugemine, rollimängud, hääldus, töö õppematerjalidega, suhtlemise rühmad.

Õppemeetod

Ettekanded kursuse teemadel. Töövihiku harjutused. Dialoogid, ümberjutustamine, suulised ja kirjalikud ülesanded, rollimängud. Eriülesanded vastavalt kursuse teemale. Teksti kuulamine. Töö õppematerjalidega auditooriumis.

Iseseisev töö

Töövihiku harjutused. Eriülesanded vastavalt kursuse teemale. Audio / video materjalide kuulamine / vaatamine, ümberjutustamine, tekstide tõlkimine, teised kirjalikud ja suulised ülesanded.