Tarkvaratestimise kursus

кодирование.webp

Hind 2000 €

Õppe kogumaht:

200 akadeemilist tundi,

sisaldab auditiorse ja praktilise töö maht 100 ak.t. ja iseseisva töö (kodune) 100 ak.t.

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Arvutiteadused

Õppekeel:   vene

Rühm kuni 5 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

 

Eesmärk

Kursuse läbimise tulemusena on üliõpilasel tarkvara testimise protsessi läbimiseks vajalikud teadmised ja oskused.

 

Sihtrühm

Tarkvaratestijate kursused on mõeldud neile, kes:

- kesk- ja keskeriharidusega IT-spetsialistid, kes soovivad oma kvalifikatsiooni tõsta või oma erialal uusi teadmisi omandada, tegevusala muuta;

- kõrgemate ja keskmiste tehniliste asutuste üliõpilased, kellel on IT-haridus;

- infotehnoloogia valdkonnas kogemustega isikud, kes soovivad oma oskusi täiendada, uusi teadmisi omandada või tegevusvaldkonda muuta

- isikud, kes soovivad omandada tarkvara testijana töötamiseks vajalikud esialgsed oskused ja teadmised.

Sellel kursusel osaleda soovijatel peavad olema järgmised oskused ja teadmised:

- läbinud matemaatikakursuse ja seda edukalt õppinud, vähemalt keskkooli tasemel

- programmeerimise põhialuste mõistmine ja valdamine

- põhiteadmised CSS-ist, HTML-ist

-teave JavaScripti põhitõdedest

- kogemus ühe opsüsteemiga (Windows / iOS / Linux)

- inglise keele oskus B1 tasemel

 

Koolituse läbimiseks on vaja sülearvutit, mille peate klassi kaasa võtma

Õpitulemused

Kursuse lõpus üliõpilane:
- teab kaasaegse tarkvara põhimõtteid;
- liigitab tarkvara tüübid;
- teab tarkvara kvaliteedi tagamise võimalusi;
- kasutab tarkvara kvaliteedi hindamise meetodeid;
- tuvastab tarkvara defektid;
- kavandab testimise protsessi;

Õppejõud: Aleksander Gritsevski, omab kogemus IT valdkonnas üle 20 aasta, üle 10 aasta kogemusi peaspetsialistina IT ettevõttedes, IT-kursuse koolitaja 

 

Koolitusprogramm loodi ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) baastaseme sertifikaadi testijatele mõeldud materjali põhjal.

 

Kursuse õppejõuks on Aleksandr Gritsevsky. Aleksandril on 20 aastat töökogemust IT-valdkonnas ja rohkem kui 10 aastat töökogemust võtmepositsioonidel erinevates juhtivates IT ettevõtetes. Samuti on õppejõul aastatepikkune IT-teemaliste kursuste õpetamise kogemus.

 

1. Testimise alused

1.1 Miks on testimine oluline?

1.2 Mis on testimine?

1.3 Testimise 7 põhimõtet

1.4 Testimise põhiprotsessid

1.5 Testimise olemus

1.6 Eetikakoodeks

 

2. Testimise osa tarkvaraarenduse elutsüklis

2.1 Tarkvaraarenduse mudelid

2.2 Testimise tasemed

2.3 Testimise tüübid

2.4 Testimine tarkvarahoolduse ajal

 

3. Staatilised meetodid

3.1 Staatilised meetodid ja testimise protsess

3.2 Analüüsi protsess

3.3 Staatiline analüüs tööriistu kasutades

 

4. Testimise projekteerimise meetodid

4.1 Testide arendamise protsess

4.2 Testide projekteerimise meetodite kategoriseerimine

4.3 Spetsifikatsioonidel põhinevad testimise meetodid, musta kasti meetod

4.4 Struktuuril põhinevad meetodid, valge kasti meetod

4.5 Kogemusel põhinevad testimise meetodid

 

5. Testimise juhtimine

5.1 Organiseerimine

5.2 Planeerimine ja hindamine

5.3 Protsessi monitooring ja kontroll

5.4 Konfiguratsioonide haldamine

5.5 Riskid ja testimine

5.6 Intsidentide haldamine

 

6. Testimist lihtsustavad tööriistad

6.1 Tööriistade tüübid

6.2 Tööriistade efektiivne kasutamine: eelised ja riskid

6.3 Tööriistade kasutuselevõtt ettevõttes

Kursuse programm põhineb ISTQB, International Software Testing Qualifications Boardkutsestandardil ja

Tarkvaraarendaja, tase 6, kompetents B.3.5

 

B.3.5 Testimine (e-CF kompetentsid B.3)

Tegevusnäitajad:
1.valideerib süsteemi ootuspärase toimimise;
2.valib sobiv testimismeetodid;
3.määratleb ja kavandab testjuhud ning viib need läbi;
4.arvestab konkreetse funktsionaalsuse kriitilisust;
5.automatiseerib testimisprotsessi.

Mis on kutsestandard?

 

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

 

Milleks on kutsestandardit vaja?

 

Kutsestandard on

  • aluseks tööturu nõudmistele vastavate õppekavade, koolitusprogrammide koostamisel;

  • aluseks kompetentsuse hindamisel;

  • abiks tööandjale ametite kirjeldamisel-tutvustamisel, töötajate värbamisel, ametijuhendite koostamisel, töötajate kutsenõuete määratlemisel, koolituse planeerimisel;

  • abiks töötajale, kes soovib saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel, annab võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning loob aluse elukestavale õppimisele;

  • abiks koolitajale, õppurile, lapsevanemale, nõustajale ja teistele info hankimisel selle kohta, millist töötajat tööturul vajatakse;

  • aluseks kutsetunnistuste rahvusvahelisel võrdlemisel.